17 Marzec

EAWS - ocena ryzyka ergonomicznego za pomocą MTM-ergonomics®

Ergonomiczne kształtowanie pracy jest najbardziej efektywne we wczesnych fazach projektu, wtedy gdy jeszcze możliwości doboru rozwiązań są największe. Dlatego należy możliwie wcześnie próbować połączyć analizy planowania z MTMergonomics®.

MTMergonomics® to otwarty moduł rodziny oprogramowania TiCon®, do tworzenia analiz ryzyka ergonomicznego wywołanego zadaniami na stanowisku pracy. Moduł ten umożliwia prognozowanie obciążenia fizycznego już w fazie planowania, a podstawą do tego jest opis procesu pracy za pomocą bloków MTM.

Przy kształtowaniu systemów pracy należy spełnić wymagania prawne zapisane w normach EU i w dyrektywach maszynowych (89/391/EWG i 98/37/ EG, 2006/42/EC; np. EN614, załącznik A). Zgodnie z nimi wymaga się od konstruktorów i producentów maszyn ocen ryzyka ergonomicznego. Z kolei pracodawcy zobowiązani są przygotowywać oceny ryzyka zawodowego. Dzięki długoletniej współpracy Instytutu Nauki o Pracy Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt (IAD) i organizacji MTM powstał moduł MTMergonomics® a prace nad jego wdrożeniem w koncernie FIAT doprowadziły do rozwoju metody EAWS (European Assembly Work-Sheet). Arkusz oceny ergonomii biomechanicznej EAWS jest pierwszym narzędziem ergonomicznym, które bierze pod uwagę jednocześnie:

  • postawy ciała,
  • siły akcji,
  • ręczną manipulację ciężarami,
  • obciążenie kończyn górnych przy czynnościach cyklicznych

i dostarcza sumaryczną ocenę w formie sygnalizacji świetlnej (zielony, żółty, czerwony), zgodnie z normą EN614.

Ważny cel ergonomicznego kształtowania pracy - całościowe kształtowanie stanowiska i warunków pracy można zrealizować tylko wtedy, gdy już w fazie planowania systemu pracy brane są pod uwagę czynniki ergonomiczne. Dlatego ergonomia prewencyjna jest bardziej efektywna od późniejszego ulepszania - ergonomii korekcyjnej.