INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PLIKACH COOKIES

Polskie Stowarzyszenie MTM przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia poufności danych i poszanowania Państwa prywatności. Poniżej publikujemy naszą politykę prywatności, dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami unijnego rozporządzenie ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO) i wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie internetowym.

SKĄD POZYSKALIŚMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa bądź od podmiotu, który zawarł z Polskim Stowarzyszeniem MTM umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz bądź od partnera/podmiotu trzeciego współpracującego z Polskim Stowarzyszenie MTM, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody bądź ze źródeł publicznie dostępnych np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie MTM z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Podwale 7 (dalej: my), zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000200428, NIP: 5020003493, REGON 391057592, tel. 717884888, e-mail: info@plmtm.com.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM?
Można skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych listownie na adres: Polskie Stowarzyszenie MTM, ul. Podwale 7, 50-043 Wrocław, tel.: 717884888, mail: info@plmtm.com.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY
Dane kontaktowe; dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi (w tym certyfikacji w przypadku szkoleń kończących się egzaminem certyfikującym) i wystawienia faktury; dane niezbędne dla sporządzenia dedykowanej dla Państwa oferty usług Polskiego Stowarzyszenia MTM (np. dane o odbytych przez Państwa szkoleniach Polskiego Stowarzyszenia MTM i pozyskanych w ich ramach certyfikatach).

DO CZEGO BĘDZIEMY UŻYWAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Będziemy używać Państwa danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy – w szczególności mogą być to cele związane z członkostwem w Polskim Stowarzyszeniu MTM, ze sprzedażą publikacji, realizacją wydarzeń typu konferencja, wykłady, warsztaty, szkolenia, projekty. Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do celów marketingu usług i produktów Polskiego Stowarzyszenia MTM, do przekazywania najnowszych informacji na temat szkoleń/warsztatów/konferencji/spotkań organizowanych przez nas oraz do przesyłania newslettera.

JAK COFNĄĆ ZGODĘ?
W każdej chwili można cofnąć zgodę udzieloną nam w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać email lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres kontaktowy. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed tym czynem tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Polskie Stowarzyszenie MTM jest legalne.

NA JAKIEJ PODSTAWIE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Polskiego Stowarzyszenia MTM tj. w szczególności marketing bezpośredni usług i produktów. W stosunku do pozostałych celów podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda i/lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (m.in. serwis członkowski, organizacja konferencji, warsztatów, wykładów, szkoleń  i in. ).

DO KIEDY BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody; dane przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją umowy – w czasie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu przez okres 6 lat, chyba że przepisy szczegółowe będą wymagały dłuższego ich przechowywania. Jeżeli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora to jedynie do czasu wniesienia sprzeciwu.

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?
Mają Państwo prawo żądać od Polskiego Stowarzyszenia MTM dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą też Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych a także przenieść je do innego administratora danych.

GDZIE MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

CZY PAŃSTWA DANE PODLEGAJĄ PROFILOWANIU?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi przeprowadzenia szkolenia/warsztatów/projektów/konferencji/wykładów i in., sprzedaży towaru (np. publikacji Polskiego Stowarzyszenia MTM), realizacji umowy członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu MTM. W przypadku niepodania danych osobowych nie będziemy mogli zrealizować wymienionych usług czy sprzedaży towaru. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym i nie stanowi warunku świadczenia przez nas usług.

INFORMACJE ODNOŚNIE WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W NASZYM SERWISIE INTERNETOWYM
Dane gromadzone w logach systemowych są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie dokonujemy identyfikacji użytkowników naszej strony. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Zgodnie z powszechnie panującą praktyką większości serwisów, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera www jest następujący: data i czas zapytania; adres serwera, na którym zapisywany jest log; metoda zapytania HTTP (np. GET, HEAD); cel zapytania (nazwa dokumentu, np. index.htm); zapytanie (URI query); port TCP, na którym działa serwis (np. 80); nazwa zalogowanego do serwera użytkownika (opcjonalnie); adres IP użytkownika wykonującego żądanie strony; typ przeglądarki użytej przez użytkownika; kod odpowiedzi http; dodatkowe kody błędów i systemowe.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie możemy analizować pliki z logami w celu określenia: jakie przeglądarki stron www są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

JAK WYKORZYSUJEMY ZGROMADZONE DANE?
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

JAKI JEST MECHANIZM COOKIES NA NASZEJ STRONIE?
Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w naszym serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. W serwisie plmtm.com może być wykorzystywany sesyjny plik cookie o nazwie has_js  do oznaczania czy w przeglądarce jest włączony JavaScript. Wymieniony wyżej sesyjny plik cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu plmtm.com powoduje usunięcie utworzonego pliku.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
Serwis Polskiego Stowarzyszenia MTM zawiera odnośniki do innych stron www. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach – zachęcamy by po przejściu na nie zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu www Polskiego Stowarzyszenia MTM.